Nasz Profesjonalny katalog firm oferuje:

  • przejrzystą prezentację Twojej firmy
  • efektywną formę reklamy docierającą do dużej liczby klientów
  • dodatkowe możliwości promocji w naszym serwisie

Nie dodałeś jeszcze wpisu ? dodaj wpis

 

Regulamin

Projekt biznes-online24.pl

Firma Salelifter Sp. z o.o.  realizuje projekt wspierający rozwój komunikacji między przedsiębiorcami. Inicjatywa ma na celu udostępnianie pełnej informacji o oferowanych na polskim rynku, usługach i produktach i łączeniu odbiorców biznesowych z producentami i usługodawcami. Celem nadrzędnym naszej inicjatywy jest budowanie jak najszerszych i precyzyjnych relacji między przedsiębiorcami w naszym kraju. Mając na względzie fakt, iż Salelifter Sp. z o,o, zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że Spółka buduje bazę przedsiębiorców mogących stanowić potencjalnych partnerów w zakresie realizowanego projektu. Dane Państwa firmy zostały umieszczone w bazie danych Salelifter Sp. z o.o. i będą wykorzystywane do realizacji określonego wyżej projektu obejmującego działania marketingowe podejmowane przez Salelifter Sp  o.o. oraz udostępnianie i wymianę danych w zakresie współpracy z obecnymi i przyszłymi partnerami Salelifter Sp. z o,o.

Salelifter Sp. z o.o. jest administratorem danych Państwa firmy, pragniemy wiec poinformować Państwa, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że realizowany przez Salelifter Sp. z o. o. projekt nie wiąże się z żadnymi opłatami, nie wymaga rejestracji, nie stanowi oferty, nie jest też próbą zawarcia umowy. 
W każdej chwili można wypisać się i zrezygnować z możliwości uczestniczenia w projekcie poprzez kontakt mailowy na adres: contact@salelifter.com

 

Regulamin biznes-online24.pl

§ 1.

Definicje

1.       Regulamin - niniejszy regulamin.

2.       Salelifter - spółka Salelifter sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000472712, NIP: 642-31-83-413, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.

3.       Baza Danych - zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane polskich firm i instytucji, do którego prawa przysługują wyłącznie Salelifter.

4.       Serwis – strona internetowa pod adresem http://biznes-online24.pl/, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych.

5.       Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

6.       Klient - każdą osoba - fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z usług Salelifter, umieszcza w serwisie treści reklamowe.

7.       Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).

8.       Usługi wyszukiwawcze - usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1.       Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

2.       Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez Salelifter lub inne uprawnione podmioty wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych niezbędnych dla funkcjonowania Serwisu.

3.       Użytkownicy Serwisu dokonują rejestracji w Serwisie. Rejestracja, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wypełnienia formularza zawierającego dane Użytkownika oraz wskazania wybranego adresu elektronicznego do kontaktów z Użytkownikiem w celu dostosowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia, jakości usług świadczonych przez Salelifter). Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik Serwisu, który nie dokona rejestracji będzie miał ograniczony dostęp do treści prezentowanych w ramach Serwisu.

4.       W ramach Serwisu, Salelifter współpracuje z kontrahentami udostępniającymi Użytkownikom informacje o prowadzonej przez siebie działalności oraz dane kontaktowe w szczególności adresy swoich stron www. Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez kontrahentów Salelifter z zastrzeżeniem, że do takich usług stosuje się regulaminy poszczególnych serwisów udostępnianych przez kontrahentów Salelifter. Do usług świadczonych przez Salelifter stosuje się postanowienia Regulaminu (oraz w szczególnych przypadkach, regulaminy szczegółowe udostępnione przez Salelifter).

5.       Salelifter zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie i/lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez Salelifter i/lub jego kontrahentów bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.

6.       Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów, (jeśli regulaminy takie zostały wprowadzone, a informacja o ich przedstawieniu została przesłana Użytkownikowi).

§ 3.

Warunki techniczne świadczenia usług

1.       W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest:

i. Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 8.0 i nowsze wersje lub FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.google.pl/intl/pl/chrome/)

ii. Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL / TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np. Eudora, Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Tunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!).

§ 4.

Tryb postępowania reklamacyjnego

1.       Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Salelifter w ramach Serwisu można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Salelifter. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.

2.       Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3.       Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Salelifter.

4.       Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Salelifter.

5.       Decyzja Salelifter, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, jednak nie wyklucza to możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw na drodze postępowania sądowego.

6.       Salelifter nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i bądź rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

§ 5.

Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

1.       Salelifter zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2.       Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

3.       Salelifter nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Salelifter ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ.

4.       Salelifter nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

5.       Salelifter nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisów, do których dane kontaktowe podawane były przez kontrahentów Salelifter oraz które są ich własnością, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach takich serwisów. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do kontrahentów Salelifter dostarczających dany serwis/treści.

6.       Salelifter nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez kontrahentów Salelifter. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach, którego zawarta została transakcja.

7.       W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, Salelifter wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.

8.       Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy do wiadomości) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.

9.       Salelifter nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6.

Prawa własności intelektualnej

1.       Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują Salelifter. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez Salelifter lub podmioty działające na jego zlecenie.

2.       Salelifter niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały wideo. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

3.       Salelifter niniejszym informuje, że umieszczając w swoich reklamach marki, logotypy, znaki towarowe Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Klient udziela Salelifter nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych Salelifter oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet.

W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty Salelifter związane z ww. roszczeniami. Klient oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.

4.       Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:

a) zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,

b) wyświetlenie treści na ekranie monitora.

Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Salelifter lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

5.       Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach Serwisu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a Salelifter przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.

§ 7.

Postanowienia końcowe.

1.       Salelifter ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulamin.

2.       Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie http://biznes-online24.pl/regulamin

3.       Regulamin podlega prawu polskiemu.

4.       Salelifter zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Salelifter a Użytkownikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Regulaminu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Salelifter składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 

Ostatnio dodane firmy:

Nazwa firmy:

Lokalizacja, branża :

cała polska |

zobacz

Bravo Love. Redakcja

Nazwa firmy:

Bravo Love. Redakcja

Lokalizacja, branża :

śląskie | Reklama

zobacz